فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بسیاری از حوزه های زندگی بشر ، از جمله آموزش وارد شده و آنها را دستخوش تغییرات شگرفی نموده است. قابلیت توسعه سریع ، به اشتراک گذاری دانش و محتوای آموزشی با حداقل هزینه ، استقلال یادگیری از مکان و زمان و از همه مهمتر ، محوریت یادگیرنده در فرایند آموزش از مشخصات بارز کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش است.

بهره گیری از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت و سیستم های چند رسانه ای به عنوان ابزارهایی جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری ، از طریق ارائه تسهیلاتی جهت دسترسی آسان به منابع و نیز فراهم نمودن سازو کارهای تعامل و همکاری از راه دور از ویژگیهای این شیوه آموزشی است.


استفاده از روشهای آموزش الکترونیک می تواند منجر به افزایش انگیزه در فراگیران،رعایت اولویت های آموزشی، ایجاد فرصت برای تفکر و فهم مطالب ، استمرار و تداوم یادگیری ، ایجاد فرصت و جرات برای پرسیدن و انتخاب زمان مناسب برای یادگیری گردد. و در نهایت استفاده از این شیوه های نوین آمو.شی گامی موثر در جهت عدالت اجتماعی در آموزش و نزدیک شدن به آموزش رایگان عمومی است.

اهداف کمیته آموزش الکترونیکی:

-         معرفی یادگیری الکترونیکی درآموزش پزشکی درسطح دانشگاه

-         طراحی واجرای یک سیستم یادگیری الکترونیکی

-         برگزاری کارگاههایی درزمینهE-learning

-        آموزش دانشجویان و اعضای هیات علمی درباره نحوه استفاده از سامانه ها و درسهای الکترونیکی

-        مدیریت و برنامه ریزی درس های الکترونیکی دانشکده ها

-        تولید و آماده سازی درس های الکترونیکی برای دانشجویان و دانش آموختگان

-        تولید محتواها و کتب الکترونیکی آموزشی در زمینه آموزش الکترونیک


  گروه های هدف آموزش الکترونیک:

-         دانشجویان

-          اعضای هیات علمی در قالب برنامه های توانمند سازی اساتید


رسالت :

   کمیته آموزش الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان با برخورداری از اعضاء توانمند ،از طریق ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیک در دانشگاه ایجاد شده است . این کمیته تصمیم دارد با توجه به اهمیت بکارگیری شیوه های نوین آموزش الکترونیک ، در جهت گسترش فرهنگ استفاده از این روش ها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه  ونهادینه شدن آن به عنوان جزء مهم  فعالیت های آموزشی تلاش نماید.


 چشم انداز :

   اعضاء کمیته تصمیم دارند که با گسترش فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیک در دانشگاه  در پنج سال آینده (تا سال 1396 )پیشرفت قابل توجه ای در امر آموزش الکترونیک  در سطح دانشگاه داشته بطوریکه کلیه  اعضای هیأت علمی و گروههای آموزشی دانشگاه از شیوه های نوین آموزش استفاده نمایند.


شرح وظایف :

1.      شناسایی اعضای هیأت علمی علاقمند به آموزش الکترونیک و ترغیب و تشویق آنان جهت استفاده از آموزش الکترونیک

2.      نیاز سنجی آموزشی اعضای هیأت علمی ، کارکنان و دانشجویان در زمینه آموزش الکترونیک

3.      برگزاری کارگاه های آموزش در رابطه با آموزش الکترونیک

4.      تشکیل گروههای کاری برحسب علاقه و توانمندی اعضاء

5.      شناسایی و تعریف پروژهای کاربردی در زمینه آموزش الکترونیک و تلاش در جهت اجرای پروژها

6.       تشکیل جلسات منظم به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات جهت ایجاد هماهنگی در فعالیت ها

7.      تهیه و تدوین طرح های پژوهشی  مرتبط با آموزش الکترونیک

8.      پیگیری جهت ایجاد زیر ساخت های لازم جهت استقرار آموزش الکترونیک در دانشگاه

9.      ایجاد دوره های آموزش از راه دور در زمینه آموزش الکترونیک برای اعضای هیأت علمی

10.  تعامل با سایر دانشگاه های داخل و خارج از کشور و توسعه همکاری در زمینه آموزش الکترونیک