آدرس: همدان، بلوارشهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، معاونت تحقیقات و فناوری، مرکز آموزش الکترونیک

شماره تماس : 38381768-081

شماره داخلی: 431

پست الکترونیک:Elearning@umsha.ac.ir