ریاست محترم مرکز آموزش الکترونیک: جناب آقای دکتر سعید بشیریان

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

پست الکترونیک: bashirian@umsha.ac.ir